ร้านพวงหรีด หรีด ณ วัด (WreathNaWat™) ขอชี้แจงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ให้กับทางเรา หรือเราได้รับผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานบนเว็บไซต์ wreathnawat.com นโยบายจะประกอบไปด้วย แนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล โปรดสละเวลาในการทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน และหากมีข้อข้องใจ หรือรู้สึกไม่พึงพอใจกับแนวทางปฏิบัติของเรา กรุณาสอบถาม หรือร้องเรียนกับเราได้ทุกเมื่อ

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ และข้อมูลที่เราได้รับผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยอมรับว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของทางร้าน โดยข้อมูลที่เราอาจจะรวบรวม มีดังต่อไปนี้
 • ชื่อ
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี
ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้า เช่น การจัดส่งสินค้า การอัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า การให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากบนเว็บไซต์ และการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ทางร้านใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลทั้งหมด แต่หากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือกรณีสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หรีด ณ วัด ขอรับรองว่า จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. เปิดเผยแก่บริษัทที่ขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ และเบอร์โทรศัพท์
 2. จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะมีการบังคับทางกฎหมาย จำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ หรือในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

เราจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากบราวเซอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ wreathnawat.com เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า บริการ และเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลที่อาจจะมีการนำมาใช้ ได้แก่
 • หน้าที่ท่านเข้าชมในเว็บไซต์ wreathnawat.com
 • ระยะเวลาที่เข้าชม วันที่ เวลา และข้อมูลที่ค้นหา
 • ประเภทของโปรแกรมที่ค้นผ่าน
 • เว็บไซต์ที่ใช้ก่อนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การโฆษณาผ่านเว็บไซต์

เนื่องจากทางเราใช้บริการ Google AdWords Remarketing เพื่อการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เป็นผลให้เมื่อท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ wreathnawat.com แล้ว โฆษณาของเราอาจจะตามไปปรากฏบริเวณสำหรับโฆษณาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชมต่อไป
วิธีการทำงานของ Google อธิบายพอสังเขปได้ว่า Google จะจดจำการใช้งานของท่าน เมื่อได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยจัดเก็บหมายเลขบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้ และจัดการให้โฆษณาตามไปปรากฏบนเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ว่า หมายเลขบราวเซอร์นั้น ไม่ได้ระบุตัวบุคคล และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้
ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์ได้ โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences Page หรือหากไม่ต้องการรับโฆษณา ขอแนะนำให้เลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings

ลิขสิทธิ์

ข้อความ เนื้อหา ภาพ เสียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของเว็บไซต์ wreathnawat.com แต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ก็ตามเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ
ทางบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที หากพบว่ามีการละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เพื่อความเหมาะสม ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนเปลง หรือแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยู่เสมอ

แจ้งความคิดเห็นของท่าน

หรีด ณ วัด ยินดีรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานทุกท่าน หากท่านมีข้อสงสัย หรือไม่พอใจแนวทางการปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]